Sáu mục tiêu dự án thí điểm của công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản