Our forum runs best with JavaScript enabled !

Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u

Post new topic   Reply to topic

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down

New Tro he^ vie^.t co^.ng - ddo^ng ta^m dda^~m ma'u

Post by Vietcongbannuocchotau on Tue Sep 08, 2020 5:07 am

Fie^n to\a: ddo^\ng ta^m

https://youtu.be/AfN_zDI4MmU

O^ng Huy bi\nh lua^.n👍, ly' lua^.n sa('c be'n👏
Anonymous

Vietcongbannuocchotau
Guest


Back to top Go down

New O^ng Huy wa' hay????

Post by VietCongBanNuoc on Tue Sep 08, 2020 6:10 am

Coi nguye^n clip tha^'y o^ng Huy ra\nh ve^\ lua^.t, cha('c co' kie^'n thu*'c ve^\ lua^.t👍
Anonymous

VietCongBanNuoc
Guest


Back to top Go down

New Re: Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u

Post by TroHeVietCong on Tue Sep 08, 2020 6:23 am

~ ly' le~ cu?a o^ng Huy 0 fa?i ba\n.

Chi? Bo^? Sung nhu* the^' na\y...

Khi ca?nh sa't ba('n che^'t ng\ nhu* vu. O^ng Ki\nh thi\ vu. Ddo' fa?i ddu*o*.c la^.p ho^\ so* va\ fa?i do co^ng to^' vie^.n tha^?m ddi.nh va\ ke^'t to^.i hay ke^'t thu'c vi\ ~ ly' do a, b, c,d, 1, 2, 3, 4...vi\ sao ca?nh sa't A 0 bi. Ke^'t to^.i, 0 ddu*a ra to\a v.v...

Dda^'y lua^.t cu?a fu*o*ng ta^y tu* ba?n thi\ dzi. Co\n lua^.t vc thi\ :vomit: :Giggling:

Anonymous

TroHeVietCong
Guest


Back to top Go down

New Re: Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u

Post by NguyenDducChungBiThanhTru on Tue Sep 08, 2020 8:58 am

https://www.bbc.com/vietnamese/world-54069035

O^ng Chung da.o na\y ddang bi. Sao qua? Ta. Chie^'u ra^'t na(.ng. theo to^I bie^'t tu*\ tru*o*'c to*'i nay o*? Vn bi. Tha^'t su?ng😄 thi\ kho' ngoi le^n la.i.

Cha('c a(n chia 0 ddo^\ng dde^\u hoa(.c co^? Nha^n dda~ no'i: sa(n ddu*o*.c tho? Thi\ gie^'t cho' Think

Anonymous

NguyenDducChungBiThanhTru
Guest


Back to top Go down

New Re: Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u

Post by Thích Thách Thức on Tue Sep 08, 2020 9:25 am

Làm ơn học bỏ dấu, giống vẽ bùa

:slapface:
Anonymous

Thích Thách Thức
Guest


Back to top Go down

New Hehe

Post by ThichThachThucDdoNgu on Tue Sep 08, 2020 9:37 am

Dda~ vie^'t ly' do ta.i sao ro^\I

Ngu ddo.c 0 hie^?u thi\ ddu*\ng ddo.c, mo*? Sa'ch cho tre? Lo*'p 1 ma\ ddo.c.

Tra? La.i ne\ :slapface: :kickass:

To^i ro^.ng ra~i la('m, ta(.ng 1 cho la.i 2,3 :Giggling:

:ROFL
Anonymous

ThichThachThucDdoNgu
Guest


Back to top Go down

New Bi. E'p cung

Post by EpCung on Wed Sep 09, 2020 6:43 am

Bi. Can bi. E'p cung

https://youtu.be/t82m6E-6io8
Anonymous

EpCung
Guest


Back to top Go down

New Vie^.t co^.ng = khu?ng bo^': gio*'i tre? Fa't khie^'p?

Post by KhungBo on Wed Sep 09, 2020 6:59 am

Co' di'nh da'ng to*'i $$$ thi\ dda?ng vie^n cao ca^'p na\o cu~ng co' the^? bi.  :canon2:

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-54067917
Anonymous

KhungBo
Guest


Back to top Go down

New Re: Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u

Post by tào lao on Wed Sep 09, 2020 7:01 am

spam too much , nothing to do
Anonymous

tào lao
Guest


Back to top Go down

New Tu*'c va ghen a

Post by Duluanvientaolao on Wed Sep 09, 2020 7:03 am

La\m gi\ ddu*o*.c chi. :haha1
Anonymous

Duluanvientaolao
Guest


Back to top Go down

New Dda^u dda(ng thu*? Bai co' trinh ddo^. Coi nao

Post by Ak47taolao on Wed Sep 09, 2020 7:08 am

Du* lua^.n vie^n vc ngu, cha? Fa?n bie^.n ddu*o*.c 1 ca^u :haha1

Em la\ gi\ so vo*'i lua^.t su* Dda\i, BBC tie^'ng vn🤔
Ak47 ho c lo*'p 1 a\? :ROFL
Anonymous

Ak47taolao
Guest


Back to top Go down

New Co^' ddo.c, nghe

Post by TaolaoDdoNgu on Wed Sep 09, 2020 7:12 am

~ gi\ chi. Dda(ng dde^? Mo*? Mang tri' tue^. IQ 75 cu?a ddi, ddu*\ng wa^u wa^u to^'n ho*i Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u  3507324239
Anonymous

TaolaoDdoNgu
Guest


Back to top Go down

New Tri' thu*'c bo? Cha.y

Post by VN=ProvinzCuaTau on Wed Sep 09, 2020 9:30 am

Ddo.c so* ba\I fo?ng va^'n cu?a BBC, du ho.c sinh chi? muo^'n nho*\ con ddu*o*\ng du ho.c ra nu*o*'c ngoa\i o*? luo^n...

https://youtu.be/yUq4IUtY_2Y
Anonymous

VN=ProvinzCuaTau
Guest


Back to top Go down

New Fie^n toa nay 09.09.2020

Post by VietCongCuopddat on Thu Sep 10, 2020 1:17 am

Fie^n to\a va\ thu* gu*?i bo^'

https://youtu.be/uxwhv0TZiI4
Anonymous

VietCongCuopddat
Guest


Back to top Go down

New T T To fa^n ti'ch ve^ cu*o*ng hao a'c ba'

Post by FanTichBaLap on Thu Sep 10, 2020 2:17 am

T T To^ fa^n ti'ch ai la\ cu*o*\ng ha\o a'c ba'...

https://youtu.be/SjmhI6gC5Gk
Anonymous

FanTichBaLap
Guest


Back to top Go down

New Ca'i che^'t cu?a nha tho* Ngo.c Anh & vu. a'n ddo^ng ta^m

Post by NhaVanNguyenNgoc on Thu Sep 10, 2020 2:55 am

AC News la\ 1 ke^nh cu?a ACRDD

https://youtu.be/w9w-ng9m4Ac
Anonymous

NhaVanNguyenNgoc
Guest


Back to top Go down

New Re: Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u

Post by qw12 on Thu Sep 10, 2020 5:28 am

sống tại Vn mà đòi luật pháp giống y phuơng Tây làm sao có cửa đây
Anonymous

qw12
Guest


Back to top Go down

New Lua^.t su* co^ng an i' e.

Post by N10Tv on Sat Sep 12, 2020 1:44 am

Anonymous

N10Tv
Guest


Back to top Go down

New Bi. Thanh tru*ng

Post by NguyenDducChungBiThanhTru on Sat Sep 12, 2020 6:09 am

O^ng N. Dd. Chung nhu'ng tay kha' nhie^\u va\o vu. Ddo^\ng Ta^m. Lu'c xu*a di.u me^\m :Giggling: vo*'i ddo^\ng ta^m, sau cho't cho 3.000 co^ng an, li'nh ban dde^m chu*a ra.ng sa'ng ta^'n co^ng ddo^\ng ta^m khie^'n ng\ trong la\ng tro*? tay 0 ki.p. 

Dde^? Coi ky\ na\y dda?ng :Giggling: xu*? o^ng Chung ra sao . He^n la\ ta^?u ta'n ma^'y tra(m trie^.u dollar , cho con sang My~ ro^\i, ngay ca? khi co' di.ch corona cu~ng ba?o con ddu*\ng ve^\, co\n le^n ba'o, tv khoe.

My~ va^.y ma\ ba?o ve^., giu*~ $$$ cho ca'n bo^. CS cha('c a(n ho*n dde^? o*? VN, co' the^? bo. ma^'t dda^\u ba^'t cu*' lu'c na\o.😱

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53770974
Anonymous

NguyenDducChungBiThanhTru
Guest


Back to top Go down

New Gie^'t ng cu*o*'p dda^'t

Post by VietCongBoChuVaoMiengNg on Sat Sep 12, 2020 7:59 am

Lo*\i no'i cuo^'i cu\ng cu?a ca'c bi. ca'o

https://youtu.be/-_phTL4urek
Anonymous

VietCongBoChuVaoMiengNg
Guest


Back to top Go down

New Re: Tro\ he^\ vie^.t co^.ng - ddo^\ng ta^m dda^~m ma'u

Post by Sponsored contentSponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

View previous topic View next topic Back to top


Permissions in this forum:
You can reply to topics in this forum