Our forum runs best with JavaScript enabled !

Sáng sö’m ….

View previous topic View next topic Go down

Sáng sö’m …. Empty Sáng sö’m ….

Post by HangHang Fri Sep 23, 2022 4:49 pm

Đi chay bò vö’i 2 đü’a 4 chân …. 

Chay ngang nhà có nhieu cây chuô’i con …. Nhà này hàng rào đóng Kính moi ngày ….

Hôm nay thâ’y có nguoi đang Cä’t co …. Mung quá hoi xin ….. Tui xin nó nói nó là nguoi cäc có …. Xong nó hoi :

_ Do you have boyfriend ?

Tui liê’c nhìn nó khg đep trái , nên tui nói :

_ Tao có chông roi , why you asked ?

Nó nhìn tui trieu nên thâ’t vong và  khen tui : 

_ Cô đep lam , body very sexy .

Đuoc khen tui mung lam …. Nhìn Lai mình …. Tui mö’i nhan ra tuong tui sexy Thiet , khi bân đô bó sát nguoi thì tui nhìn râ’t sexy …. 

Thân hình tui râ’t chä’t thit …. Vì tui tap yoga tü nho và tui tap the duc every day …. Đep cách mâ’y thì , tui Già vän gìà . Già châm hön tuoi tí thôi .

Nguoi đàn bà mà có cái mông tròn và chä’c thit hâ’p vân lam …. Hay nhìn tui playboy…. Tui nó đua nào cung mông tròn vo .
avatar

HangHang


Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top

- Similar topics

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum