Chúc mừng Danielle J. Ngô vừa thăng cấp Chuẩn Tướng là Lữ Đoàn Trưởng, Lữ Đoàn 130 Công Binh Lục Quân Hoa Kỳ