[size=30](VNTB) – Tôn giáo là cơ hội để tiền đẻ ra tiền[/size]